Jogi Nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

 

 

 

1. Felelősség kizárása

 

A Profit Pont Mentor Kft.(1087 Budapest, Asztalos Sándor 5-7.) – a www.profitpont.hu, és a http://profitpont.hu weboldalak üzemeltetője minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalán közölt minden információ pontos legyen a feltöltés időpontjában. Ennek ellenére a Profit Pont Mentor Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon található információkért.

 

A Profit Pont Mentor Kft. jogosult külön értesítés nélkül a weboldal tartalmát változtatni, illetőleg javítani.

 

A weboldal tartalmának felhasználása, a weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés meghozatala a felhasználó saját felelősségére történik.

 

A Profit Pont Mentor Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetőleg az ott található bármely információhoz való hozzáférésből, illetőleg annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

 

A Profit Pont Mentor Kft. nem felel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatára képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, vonal vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból keletkeznek. A Profit Pont Mentor Kft. törekszik arra, hogy a szolgáltatás lehetőség szerint megszakítások nélkül hozzáférhető legyen. A Profit Pont Mentor Kft. fenntartja azonban magának a jogot arra, hogy a szolgáltatást bármikor megváltoztassa vagy megszűntesse.

 

A jelen weboldal harmadik személyek weboldalához vezető linkeket tartalmaz. Ezen oldalak tartalmáért kizárólag azok üzemeltetői felelnek. A Profit Pont Mentor Kft. a linkek első összekapcsolásakor az idegen tartalmakat, azok esetleges jogellenességére vonatkozóan megvizsgálta. A vizsgálat időpontjában nem volt jogellenességre utaló jel. A Profit Pont Mentor Kft.-nek semmiféle befolyása nincs a linkek aktuális és jövőbeli alakulására és tartalmára. Az linkeket linkek megjelenítése nem jelenti azt, hogy a Profit Pont Mentor Kft. a linkek vagy utalások tartalmával egyetért. A linkek állandó vizsgálata a jogellenességre utaló konkrét jelek hiányában nem várható el a szolgáltatótól. Jogsértésről való tudomásszerzés esetén a linket azonnal töröljük.

 

A reklámhirdetések tartalmáért, valamint a reklámozott weboldal tartalmáért az adott szerző a felelős. A reklámhirdetések megjelenítése nem jelenti a Profit Pont Mentor Kft. egyetértését azok tartalmával. A weboldal használata által nem jön létre szerződési jogviszony a felhasználó és a Profit Pont Mentor Kft. között. Ez nem is keletkeztet semmiféle igényt vagy követelést a Profit Pont Mentor Kft.-vel szemben.

 

2. Szerzői jogok

 

A Profit Pont Mentor Kft. weboldala, illetőleg az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetőleg azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll. Azoknak a személyes használatot meghaladó mértékű bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Profit Pont Mentor Kft. kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Profit Pont Mentor Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgárjogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Profit Pont Mentor Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép. Abban az esetben, ha a honlap olyan képeket, filmeket vagy hangokat tartalmaz, melyek harmadik személy tulajdonát képezik, a Profit Pont Mentor Kft. különös tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknél a képeknél, hangoknál, filmeknél az érintett jogosult jóváhagyása nélkül a felhasználás szigorúan tilos.

 

Jelen honlap egyes elemei szintén védjegyoltalom alatt állnak és a fent nevezett kivételen kívül sem egészében, sem részben nem másolhatóak, illetőleg utánozhatóak. Ez különösen vonatkozik azokra a védjegyekre, logókra, grafikákra, hang- és képrészekre, amelyek ezen a honlapon előfordulnak.

 

3. Adatvédelem

 

A felhasználó által megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos a Profit Pont Mentor Kft. számára. A Profit Pont Mentor Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezel, mintha azt egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A Profit Pont Mentor Kft. bármely a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

 

Abban az esetben, ha Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Profit Pont Mentor Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Profit Pont Mentor Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

 

A honlapon lévő információk megtekintéséért személyes adatok megadása nem szükséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Profit Pont Mentor Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről érintett tájékoztatja és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

A Profit Pont Mentor Kft. partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, illetőleg a Profit Pont Mentor Kft.-vel fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

 

Kezelt adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Profit Pont Mentor Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A biztonsági eljárások rendszeresen ellenőrzésre és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztésre kerülnek.

 

Írásbeli kérés esetén az érintettek az adatvédelmi törvény 12-15.§ értelmében tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, illetve törlését, jogaik megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Profit Pont Mentor Kft. weboldalairól más cégek, illetve egyéb szervezetek weboldalaira is eljuthat, az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért az Ön adatainak biztonságáért a Profit Pont Mentor Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. A Profit Pont Mentor Kft. határozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítási rendszerei biztonsági hiányosságokat mutatnak fel nem védhetők meg hiánytalanul harmadik személyek hozzáférésétől.

 

4. Irányadó jog

 

Irányadó jog a Magyar Köztársaság joga.

Profit Pont Mentor Kft.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!